ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 

Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này trước khi sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến trên trang web này. Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trực tuyến được cung cấp trên Trang Web này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp thuận bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang Web này.

Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này áp dụng cho trang web có địa chỉ tại www.starbucks.vn và bất kỳ các trang web hoặc các ứng dụng khác, nếu có, bao gồm cả các ứng dụng điện thoại di động liên quan đến các nhãn hiệu hoặc sản phẩm Starbucks, bao gồm nhưng không giới hạn ở, trang web www.estore.starbucks.vn mà hướng dẫn người xem hoặc người dùng đến Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này.

Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này không thay đổi theo bất kỳ cách nào mà các điều khoản hoặc điều kiện trong bất kỳ thỏa thuận nào khác bạn có thể có với Starbucks về sản phẩm, dịch vụ hoặc trường hợp khác. Nếu bạn đang sử dụng Trang Web thay mặt bất kỳ pháp nhân nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này thay mặt pháp nhân đó và pháp nhân đó đồng ý bồi thường cho bạn và Starbucks về mọi vi phạm đối với các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này. Thỏa thuận này có chứa tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản khác giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn.

Starbucks giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này hay bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào trên Trang Web, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của hãng. Mọi thay đổi hay sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng bản sửa đổi lên Trang Web và bạn khước từ mọi quyền bạn có thể có để nhận thông báo cụ thể về các thay đổi hoặc sửa đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sẽ xác nhận rằng bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi này; do đó, bạn nên thường xuyên xem lại các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này và các chính sách hiện hành để hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Trang Web.

Các thuật ngữ

Trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này, các thuật ngữ có ý nghĩa như sau:

 1. “Starbucks”, “chúng tôi” là để chỉ Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt.
 2. “Khách Hàng” hoặc “bạn” có nghĩa là bạn hoặc bất cứ pháp nhân nào sử dụng dịch mua hàng trực tuyến trên trang web này.
 3. “Trang Web” có nghĩa là trang web www.estore.starbucks.vn Starbucks sở hữu và quản lý.
 4. “Starbucks Vietam Estore” có nghĩa là phương tiện mà theo đó Sản Phẩm được cung cấp cho khách hàng bởi Starbucks thông qua trang web mua hàng trực tuyến sở hữu bởi Starbucks.
 5. “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do bạn gửi đi để mua Sản Phẩm từ Guardian EShop bằng việc cung cấp thông tin đặt hàng của bạn.
 6. “Sản Phẩm” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm, hàng hóa nào được thể hiện và bán bởi Starbucks Vietam Estore

I. Quy định chung

1. Tính đủ điều kiện

Trang Web không nhắm mục tiêu đến, không sử dụng cho, bất kỳ người nào dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới độ tuổi này, bạn chỉ có thể sử dụng Trang Web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý, mà người đó đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này.

Bạn đồng ý cung cấp cho Starbucks thông tin hoàn chỉnh và cập nhật mới nhất, bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn cung cấp cho Starbucks bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh (hoặc sẽ trở thành thông tin không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh), Starbucks có quyền từ chối việc sử dụng trang web này trong hiện tại hoặc tương lai của bạn.

2. Đặt hàng

Bạn có thể mua hàng thông qua trang web www.estore.starbucks.vn  bằng cách đăng ký một Tài Khoản hoặc mua hàng mà không cần đăng ký tài khoản. Đối với việc đăng ký tài khoản, bạn đồng ý (a) chỉ tạo một tài khoản; (b) cung cấp thông tin chính xác, trung thực, cập nhật và hoàn chỉnh khi tạo tài khoản của bạn; (c) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản của bạn; (d) duy trì tính bảo mật của tài khoản bằng cách không chia sẻ mật khẩu của bạn với những người khác và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản và máy tính của bạn; (e) thông báo ngay cho Starbucks nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Trang Web; và (f) chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn và chấp nhận mọi rủi ro về truy cập trái phép.

Với việc đặt một Đơn Đặt Hàng thông qua trang web www.estore.starbucks.vn, bạn xác nhận (i) đã đọc kỹ thông tin, chi tiết mà chúng tôi cung cấp về Hàng Hoá/ Sản Phẩm; (ii) thể hiện rằng bạn đã trên 16 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; và (iii) tuyên bố rằng tất cả những thông tin cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Đơn Đặt Hàng của bạn là đúng và chính xác và bạn được quyền để sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng. Quá trình đặt hàng sẽ cho phép bạn kiểm tra và chỉnh sửa bất kỳ sai sót nào trước khi gửi Đơn Đặt Hàng cho chúng tôi. Vậy nên vui lòng dành thời gian để đọc và kiểm tra Đơn Đặt Hàng của bạn tại mỗi trang của quy trình đặt Đơn Đặt Hàng.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các Đơn Đặt Hàng được tạo dưới thông tin mua hàng của bạn và đồng ý bồi thường cho Starbucks đối với tất cả các yêu cầu bồi thường, các khoản bồi thường do bên thứ ba yêu cầu phát sinh từ hành động đặt hàng của bất kỳ người nào dưới thông tin mua hàng của bạn (nếu có).

3. Xác nhận hoặc từ chối Đơn Đặt Hàng

Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận hệ thống đã nhận Đơn Đặt Hàng. Để làm rõ, email xác nhận này không phải là xác nhận chấp thuận Đơn Đặt Hàng và không đảm bảo rằng các Sản Phẩm mà Khách Hàng đã đặt vẫn còn hàng. Nếu không còn đủ hàng trong kho, chúng tôi buộc phải hủy Đơn Đặt Hàng và sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc email.Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm cho Khách Hàng cho đến khi chúng tôi chấp thuận Đơn Đặt Hàng bằng việc gửi một email tiếp theo để xác nhận sự chấp thuận của chúng tôi đối với Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng.

Trong trường hợp Bất Khả Kháng, sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do gì hoặc phù hợp với quy định của pháp luật, Starbucks sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Starbucks từ chối toàn bộ hoặc một phần của Đơn Đặt Hàng

4. Hiển thị, Giá cả và Tính sẵn có của Sản phẩm

Mọi sản phẩm được hiển thị trên trang web www.estore.starbucks.vn sẽ chỉ được cung cấp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tất cả hình ảnh của Sản Phẩm hiển thị trên Trang Web là hình ảnh Sản Phẩm thực tế để Khách Hàng dễ nhận diện Sản Phẩm. Tuy nhiên màu sắc thật của Sản Phẩm có thể có khác biệt giữa sự hiển thị trên Trang Web và thực tế. Ngoài ra, các thông số này không được phản ánh chính xác trên vỏ bọc đóng gói Sản Phẩm mà Khách Hàng nhận được do việc điều chỉnh và cải thiện đóng gói Sản Phẩm.

Mọi giá cả cho Sản Phẩm đều được báo giá bằng Việt Nam Đồng, đã bao gồm thuế GTGT và/hoặc các loại thuế hiện hành áp dụng tại từng thời điểm và chỉ hợp lệ và có hiệu lực tại Việt Nam. Phí vận chuyển chưa bao gồm trong giá Sản Phẩm và sẽ được hiển thị cụ thể tại trang thanh toán khi bạn tiến hành đặt hàng.

Starbucks sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng giá cả, thông tin chi tiết, mô tả, hoặc quy cách của Sản Phẩm thể hiện trên trang web www.estore.starbucks.vn là chính xác tại thời điểm thông tin được đưa lên hệ thống. Starbucks giữ quyền ngừng hoặc thay đổi mà không thông báo trước các thông số về sản phẩm được cung cấp trên trang web mà không phát sinh nghĩa vụ bất kỳ.

Giá cả Sản Phẩm được giới thiệu trên trang web www.estore.starbucks.vn có thể khác với giá Sản Phẩm thanh toán tại các cửa hàng Starbucks tùy thuộc vào các chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho kênh trực tuyến. Giá cả Sản Phẩm và Chương Trình Khuyến Mại sẽ luôn được hiển thị trên trang Starbucks Vietnam Estore ngoại trừ trường hợp bị lỗi kỹ thuật. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ lỗi nào liên quan đến giá của Sản Phẩm và Chương Trình Khuyến Mại mà Khách Hàng đã đặt hàng, Starbucks bảo lưu quyền tứ chối Đơn Đặt Hàng mà không cần thông báo cho Khách Hàng.

Việc một Sản Phẩm được hiển thị trên trang web tại một thời điểm cụ thể không có nghĩa là Sản Phẩm hoặc dịch vụ đó vẫn luôn có sẵn tại mọi thời điểm. Starbucks giữ quyền từ chối Đơn Đặt Hàng trong trường hợp sản phẩm không có sẵn.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy bỏ, khoản tiền mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng sẽ được hoàn lại đầy đủ cho Khách Hàng thông qua phương thức thanh toán ban đầu mà Khách Hàng đã sử dụng. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại Chính Sách Đổi/Trả Hàng Hóa và Hoàn Tiền của chúng tôi.

5. Thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán đa dạng và bảo mật cho các khách hàng mua sắm tại trang web www.estore.starbucks.vn bằng các hình thức:

 • Trả trước:
  • Thẻ ATM (thẻ thanh toán nội địa)
  • Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế
  • Ví điện tử Momo
 • Trả sau: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại Chính Sách Thanh Toán và Bảo Mật Thanh Toán của chúng tôi.

6. Giao hàng

Sản Phẩm được mua thông qua trang web www.estore.starbucks.vn sẽ được chúng tôi vận chuyến đến địa chỉ nhận hàng do bạn cung cấp khi xác nhận Đơn Đặt Hàng. Chúng tôi liên kết với các đối tác giao nhận của chúng tôi, như là Viettelpost để vận chuyển Sản Phẩm trên phạm vi toàn quốc.

Cước phí vận chuyển sẽ được hiển thị tại bước Thanh Toán khi đặt hàng, nếu bạn hoàn tất việc đặt Đơn Đặt Hàng, Khách Hàng xác nhận đồng ý với cước phí vận chuyển được hiển thị,

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại Chính Sách Giao Hàng của chúng tôi.

II. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, Bản quyền và Giấy phép Giới hạn

Trừ khi được chỉ rõ khác, Trang Web cũng như mọi nội dung và tài liệu khác trên Trang Web, bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng Starbucks và mọi thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, phần mềm, tệp âm thanh, các tệp khác cũng như tuyển tập và sắp xếp theo đó (gọi chung là "Tài Liệu Trang Web") là tài sản độc quyền của Starbucks

Bạn được cấp giấy phép giới hạn, không được cấp phép lại để truy cập và sử dụng Trang Web và Tài Liệu Trang Web chỉ cho mục đích cá nhân, thông tin và mua sắm. Giấy phép này tuân theo Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng nhưng không bao gồm: (a) mọi việc bán lại hoặc sử dụng thương mại Trang Web hoặc Tài Liệu Trang Web; (b) thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, hình ảnh hoặc mô tả sản phẩm nào; (c) phân phối, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ Tài Liệu Trang Web nào; (d) sửa đổi hoặc sử dụng Trang Web và Tài Liệu Trang Web theo bất kỳ hình thức phái sinh nào khác hoặc bất kỳ phần nào trên Trang Web; (e) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu nào, robot hoặc phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự; (f) tải xuống (không phải lưu vào bộ đệm ẩn trang) bất kỳ phần nào của Trang Web, Tài Liệu Trang Web hay bất kỳ thông tin nào có trên Trang Web đó, trừ khi được cho phép rõ ràng trên Trang web; hoặc (g) bất kỳ việc sử dụng Trang Web hoặc Tài Liệu Trang Web nào không phải cho mục đích chỉ định. Bất kỳ việc sử dụng Trang Web hoặc Tài Liệu Trang Web nào không phải như được ủy quyền cụ thể trong tài liệu này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Starbucks, đều bị nghiêm cấm và sẽ chấm dứt giấy phép được cấp trong tài liệu này. Việc sử dụng trái phép này cũng có thể vi phạm các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật bản quyền và thương hiệu cũng như các quy định và pháp chế về truyền thông hiện hành. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, không mục nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này sẽ được cấu thành là trao theo bất kỳ cách nào, dù ngụ ý, cấm nói ngược hoặc trường hợp khác, bất kỳ quyền hay quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền nào đối với tài sản trí tuệ bất kỳ hoặc quyền khác và bất kỳ sự tín nhiệm nào được liên kết với quyền đó.

III. Trách nhiệm

1. Trách nhiệm của Starbucks

a. Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi mua hàng tại trang web www.estore.starbucks.vn.

b. Bồi thường cho bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do bất kỳ khiếm khuyết hoặc lỗi nào của Sản Phẩm hoặc của Starbucks trong việc cung các Sản Phẩm và dịch vụ trên Trang Web.

2. Trách nhiệm của Khách Hàng

Bằng cách sử dụng Trang Web, bạn đồng ý không đăng, tải lên, chuyển, phân phối, lưu trữ, tạo hoặc xuất bản khác qua Trang Web bất kỳ mục nào sau đây

a. Nội dung người dùng có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Starbucks;

b. Nội dung Người dùng mạo danh bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào; 

c. Vi-rút, phần mềm độc hại, ngựa Trojan hoặc bất kỳ tệp gây hại, phá hủy hoặc phá hoại nào khác; và

d. Nội dung người dùng, theo quyết định riêng của Starbucks, mang tính phản đối, hạn chế hoặc cấm bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc xem Trang Web hoặc hủy hoại hình ảnh hoặc quyền của Starbucks, người dùng hoặc các bên thứ ba khác.