Stojo Collapsible Cups

Starbucks® x Stojo collection with Exclusive colors for Vietnam.

Collapsible, trendy, and friendly with the environment.

Bộ sưu tập Starbucks® x Stojo với các màu sắc độc quyền cho thị trường Vietnam.

Dễ dáng xếp gọn, phong cách, và thân thiện với môi trường.