Culture Collection

This collection features different elements of your favorite Starbucks® barista and what he/she does every day: featuring fun and colorful illustrations.  

Bộ sưu tập thể hiện sống động những khía cạnh của barisa và công việc hằng ngày thông qua những hình ảnh vui tươi và màu sắc.